เกี่ยวกับเรา

จริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ซึ่งเชื่อว่าเป็นสื่อกลางอันจะนำคณะพยาบาลศาสตร์ บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำและศูนย์รวมทางวิชาการพยาบาล ในระดับชาติและนานาชาติ การวิจัยที่ดำเนินการในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นภาวะสุขภาพของมวลชน โดยคำนึงถึงจริยธรรมต่อผู้ถูกวิจัยและนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ หรือโครงการที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยและโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่น ที่จะขอดำเนินงานที่คณะฯ

ดูเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

สิ่งที่ควรรู้สำหรับการพิจารณาการรับรองจริยธรรม

Learn More

กำหนดการประชุม

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
(The Research Ethics Committee Meeting, 6/2022 will be held on  August 24, 2022 at 1:00 pm.)

ส่งเอกสารสำหรับการพิจารณาในที่ประชุมฯ (Full board) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงเวลา 12.00 น.
(Submit document for full board review within noon on August 10, 2022)

รับผลพิจารณารับรองในที่ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2565 ใน วันที่ 9 สิงหาคม 2565
(Research Ethics Committee Meeting 5/2022 founding on August 9, 2022)

กรณีโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการยกเว้นจากการพิจารณา (Exemption from Ethical Review) หรือ การทบทวนพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited)
สามารถยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
(All studies that are Exempt from Ethical Review or Expedited can be submitted Monday- Friday during normal business hours.)

สื่อความรู้ (VDO)

วิดีโอความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัครการวิจัยเพื่อยื่นข้อพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

การเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

Submission Online

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ Form version 04.1 November 19, 2021 บนเวปไซต์เท่านั้น และขอให้ท่านดำเนินการ Submission Online ตามคู่มือฯ ด้วยตนเอง โดยทั้งนี้ขอให้ท่านนำเอกสาร(ต้นฉบับ) มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ครบถ้วน ณ สำนักงานฯ ก่อนดำเนินการ

Please download all ethic committee submission forms (Form version 04.1 November 19, 2021) and please follow the submission guidelines to submit your documents online. Please bring the original documents to the Research Ethics Office for review before submitting online.